Gewasbescherming & milieu

De NFO heeft in 2014 geïnvesteerd zodat zij na het wegvallen van het PT het domein gewasbescherming goed kan blijven behartigen. Via een bijdrage in de contributie kan de NFO de werkzaamheden voortzetten. gewasbescherming-milieu_1Ook heeft zij er mede voor gezorgd dat het fonds kleine toepassingen de komende vijf jaar is gevuld met een totaalbedrag van 2 miljoen euro voor de plantaardige sectoren. De NFO heeft ook geïnvesteerd in een toelatingsonderzoek in bessen tegen de bessenglasvlinder en in een nieuw middel tegen de suzuki-fruitvlieg. Daarnaast is een toelating aangevraagd van een middel voor de bestrijding van pruimenmot.

gewasbescherming-milieu_2In 2014 wisselden positieve en negatieve ontwikkelingen in het middelenpakket zich af. Inzet van de NFO heeft ertoe geleid dat in Nederland captan bij de nieuwe registratie breder kan worden ingezet dan in veel van de ons omringende landen. Eind 2014 kreeg Tracer een reguliere toelating in veel gewassen houtig kleinfruit. Daarnaast heeft de NFO een initiërende of stimulerende rol gespeeld bij uitbreidingen van toelatingen, zoals bij Kerb Flow (steenfruit en houtig kleinfruit), Teldor (bedekte teelt aalbessen), Switch (bedekte teelt braam en framboos), Serenade (steen- en kleinfruit) en Botanigard (houtig kleinfruit). Om knelpunten in de teelt op te lossen heeft de NFO vrijstellingen aangevraagd. De vrijstelling voor Tracer tegen de suzuki-fruitvlieg in houtig kleinfruit werd toegekend, maar die in kers werd afgewezen door het ministerie van Economische Zaken. Daarnaast had de NFO drie toelatingen voor dringend vereiste gewasbeschermingsmiddelen voor de biologische teelt, namelijk Spruzit vlb voor de bestrijding van de appelbloesemkever, kalkzwavel tegen appelschurft en kaliumbicarbonaat tegen perenschurft.

De invoering van de aangescherpte etiketten bij insecticiden en fungiciden is uitgesteld tot respectievelijk 2018 en 2019. Hierdoor kunnen gewasbeschermingsmiddelen de komende jaren ruimer worden toegepast en is er meer tijd om te werken aan alternatieven. Op aanvraag van de NFO behield chloormequat (CCC) zijn tijdelijke Europese MRL. Peren uit percelen die voor 2000 bespoten zijn met CCC, bevatten regelmatig gewasbescherming-milieu_3nog lage waarden CCC. Door behoud van de tijdelijke Europese MRL blijft het mogelijk deze peren te verkopen. Het knelpunt van een te lage MRL-waarde voor kaliumfosfiet is met een tijdelijke verhoging van de MRL tot 31 december 2015 opgelost. Hiermee heeft de sector tijd gekregen om in 2015 alternatieven te ontwikkelen.
Direct voordeel voor de sector is dat het is voorkomen dat ook onkruidspuiten gekeurd moeten worden. Hiermee bespaart de sector jaarlijks € 150.000 aan keuringskosten en de tijdsbesteding die met de keuring is gemoeid.

Het gewasbeschermingsplan met veel administratieve lasten voor ondernemers is afgeschaft en vervangen door de gewasbeschermingsmonitor. Deze monitor is praktischer en sluit veel beter aan bij bestaande registraties van ondernemers.

De NFO heeft samen met de andere sectoren een plan voor duurzame gewasbescherming ingediend. De plantaardige sector wil zo zijn goede wil laten zien naar gewasbescherming-milieu_4de overheid en de maatschappij. Voor de fruitteelt is de verdere terugdringing van de emissie een belangrijk aandachtspunt binnen de gewasbescherming. In vergelijking met het buitenland is de NFO er tot dusver in geslaagd veel smallere teeltvrije zones aan te houden. In het buitenland bedragen deze veelal 20 meter.

gewasbescherming-milieu_5In 2014 heeft de NFO opdracht gegeven om meer driftarme doppen ter beschikking te krijgen. Ook wil ze dat verschillende emissiearme technieken bij elkaar worden opgeteld. PPO/PRI gaan de stapeling van verschillende maatregelen doorrekenen.

 

Thema:
Gewasbescherming & Milieu
NFO