Overige zaken

Hieronder volgt een beschrijving van ‘overige zaken die door de NFO zijn opgepakt’

Zonering rond fruitbedrijven
Het ontbreken van wetgeving voor de zonering rond fruitbedrijven en gevoelige objecten als woningbouw zorgt ervoor dat beroepszaken bij ons hoogste rechtscollege, de Raad van State, tot nieuwe jurisprudentie leidt. Bij bestaande situaties, waarbij de afstand tussen fruitpercelen en woningbouw of een ander gevoelig object kleiner is dan 50 meter, wordt de bestaande situatie geborgd. Bij nieuwe situaties, waarbij de afstand korter is dan 50 meter, is beleid in voorbereiding dat het mogelijk maakt om met een kleinere afstand te werken door het toepassen van emissiereducerende maatregelen. De Raad van State moet met dit laatste onderdeel nog akkoord gaan.

Faunaschade
De provincies worden volgens de nieuwe wetgeving verantwoordelijk voor de uitvoering van het natuurbeleid en willen hierop bezuinigen. Om de bezuinigingen te realiseren gaat het Faunafonds een behandelbedrag per schademelding invoeren van € 300, vooruit te betalen per 1 oktober 2014.
De provincies willen de vogelschadevergoeding in het fruit in 2014 nog volledig vergoeden, maar vanaf 2015 in drie jaar afbouwen naar 0. In 2018 willen de provincies dus geen vergoeding voor vogelschade meer uitkeren.
In 2013 bedroeg de schadevergoeding voor mezenschade in peren 0,7 miljoen euro. In 2012 was deze 2,7 miljoen euro. Over het terugdraaien van de vergoeding naar 0 is geen overleg geweest met het bedrijfsleven. De NFO blijft zich inzetten om dit besluit terug te draaien.

Kenteken en trekkerrijbewijs
Het trekkerrijbewijs wordt per 1 juli 2015 ingevoerd. Iedereen met een rijbewijs B hoeft geen trekkerrijbewijs te halen en krijgt dit bij verlenging bijgeschreven op zijn rijbewijs. Voor trekkers smaller dan 130 cm is geen trekkerrijbewijs nodig. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu gaat een voorstel uitwerken voor de invoering van een kenteken voor alle landbouwvoertuigen op de weg. NFO en LTO blijven voorstander van een uitzondering voor de pluktreintrekkers die smaller zijn dan 130 cm.

De NFO heeft besloten om de volgende werkzaamheden niet meer op te pakken: het in stand houden van een Weerpalen-netwerk, de fruitteeltinzending op de Floriade en projecten ter bevordering van ondernemerschap.

Jansen Pmp