Met een tweetal amendementen zet een Kamermeerderheid de gezamenlijke inspanningen voor verdere verduurzaming van gewasbescherming onder druk. De NFO heeft bij verschillende politieke partijen aangegeven dat de Kamer de gezamenlijke aanpak én verantwoordelijkheid van het Uitvoeringsprogramma Gewasbescherming onder druk zet. NFO en LTO willen voorkomen dat vanavond over het totale wetsvoorstel wordt gestemd. Als er wel wordt gestemd en de voorstellen vanavond worden aangenomen moet de Eerste Kamer zich er nog over uitspreken.

De overheid en de sector werken aan het terugdringen van de inzet van gewasbeschermingsmiddelen via het gezamenlijke Uitvoeringsprogramma. Voorwaarde om het Uitvoeringsprogramma tot een succes te brengen is gezamenlijk de schouders eronder, vertrouwen en geen eenzijdige besluiten die het draagvlak onder druk zetten en dit staat nu precies haaks op waar de Kamer op aanstuurt met de beoogde wetsvoorstellen.

Het  amendement van Bromet (GroenLinks) creëert de wettelijke basis voor het aanwijzen van gebieden waar het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen vanwege de nabijheid van water moet worden verminderd of verboden. Het amendement van Vestering (Partij voor de Dieren) regelt een versnelde reductie van het gebruik van de bepaalde gewasbeschermingsmiddelen. In 2025 zou dit een reductie moeten zijn van 50% ten opzichte van het gebruik in 2021. In 2030 moet het gebruik met 95% zijn gereduceerd. Beide amendementen zijn – tevergeefs – ontraden door de verantwoordelijk bewindspersoon.

De NFO vindt de wetsvoorstellen onrealistisch. Het amendement Bromet gaat voorbij aan de reeds onderbouwde wettelijke eisen om emissie naar het oppervlaktewater te voorkomen. Dit is één van de beoordelingscriteria van het Ctgb, de onafhankelijke wetenschappelijke toelatingsautoriteit waar de overheid deze verantwoordelijkheid heeft gelegd. De Tweede Kamer gaat wederom voorbij aan de wetenschappelijke en onafhankelijke beoordeling.

De gestelde doelen in het amendement Vestering zijn onhaalbaar, het betreft hier namelijk gewasbeschermingsmiddelen waarvan de behoefte aan een vervangende oplossing groot is, maar nog steeds niet is gevonden. Het amendement gaat verder dan de voorstellen van de Europese Commissie in de Boer-tot-boer-strategie. De ambities van de Europese voorstellen zijn al zeer ambitieus, er wordt getwijfeld over de haalbaarheid ervan. De aandacht moet niet liggen op het verbieden van gewasbeschermingsmiddelen, maar op het beschikbaar komen van alternatieven voor deze middelen.

Vanuit de NFO en collega-organisaties is veel inzet geweest om de wetswijzigingen aan te houden. Dit kan door vanavond niet te gaan stemmen over de wet waar de amendementen deel vanuit maken. Hiervoor lijkt een Kamermeerderheid te ontstaan, maar dit is nog niet geheel duidelijk. Als de kamer de wetswijzigingen wel gaat aannemen gaan NFO en LTO inzetten om deze onuitvoerbare wetswijziging in de Eerste Kamer van tafel te krijgen.

 

Dit bericht is geplaatst op donderdag 7 juli 2022 - 17:18